UNIVERSAL DECLARATION OF ANIMAL RIGHTS
IN SEVERAL LANGUAGES


UNIVERSAL DECLARATION OF ANIMAL RIGHTS
(Polish)

September 2012
Prominent scientists sign declaration that animals have conscious awareness
just like us
POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW ZWIERZĄT

Preambuła

Biorąc pod uwagę
że życie jest jedno, że wszystkie żywe istoty mają wspólne pochodzenie i ulegały zróżnicowaniu w czasie Ewolucji;

Biorąc pod uwagę,

że wszystkie istoty żywe posiadają takie same niezbywalne naturalne prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw zwierząt posiadających centralny układ nerwowy;

Biorąc pod uwagę

że pogarda, a nawet drobna nieznajomość praw naturalnych może wyrządzić poważne szkody dla przyrody i doprowadzić do popełniania przestępstw wobec zwierząt;
Biorąc pod uwagę

że współistnienie gatunków oznacza uznanie przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do swobodnego i szczęśliwego życia;

Biorąc pod uwagę

że szacunek ludzi do zwierząt jest nierozerwalnie związany z poszanowaniem człowieka dla innego człowieka;


NINIEJSZYM OGŁASZAMY:

Dół formularza

Artykuł 1 Wszystkie zwierzęta rodzą się równe, wolne i mają takie same prawa do istnienia jak człowiek. Artykuł 2 a) Każde zwierzę ma prawo do szacunku. b) Człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt ani do ich wykorzystywania. Powinien wykorzystać swoje sumienie w służbie na rzecz zwierząt. c) Każde zwierzę ma prawo do szacunku, odpowiedniego traktowania i ochrony ze strony człowieka. Artykuł 3 a) Żadne zwierzę nie powinno być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa. b) Jeżeli śmierć zwierzęcia jest konieczna, powinna być ona szybka, nagła i obyć się bez strachu i bólu.

Artykuł 4 a) Wszystkie zwierzęta należące do gatunków dzikich mają prawo do wolnego życia w ich naturalnym środowisku, jak również prawo do swobodnej reprodukcji.
b) Każde pozbawienie wolności, nawet w celach edukacyjnych, jest w opozycji do tego prawa. Artykuł 5 a) Każde zwierzę, które żyje w środowisku domowym musi żyć i rozwijać się w rytmie naturalnym dla swojego gatunku. b) Wszelkie zmiany i zakłócenia tego rytmu oraz sztuczne warunki dyktowane przez człowieka w celach handlowych są zaprzeczeniem tego prawa. Artykuł 6 a) Wszystkie zwierzęta oswojone przez człowieka powinny żyć tyle, ile żyłyby na wolności.
b) Porzucenie zwierzęcia jest okrutne i poniżające dla człowieka.
Artykuł 7 Zwierzęta wykonujące dla człowieka pracę muszą pracować tylko przez ograniczony okres i czas oraz nie mogą być wykorzystywane w dodatkowych celach zarobkowych. Należy im zapewnić odpowiednią ilość snu i pożywienia.

Artykuł 8
a) Doświadczenia na zwierzętach, które powodują fizyczne i psychiczne cierpienia, są niezgodne z prawami zwierząt, nawet jeśli są wykorzystywane w celach medycznych, naukowych czy handlowych.
b) Techniki zastępcze muszą zostać jak najszybciej opracowane i wdrożone w życie.

Artykuł 9

W przypadku zwierząt hodowlanych należy zapewnić odpowiednią ilość pożywienia, co więcej ich transport i zabicie powinno odbyć się bez strachu i bólu.

Artykuł 10

a) Żadne zwierzę nie powinno być wykorzystywane do celów rozrywkowych.
b) Wystawy zwierząt i pokazy są wyrazem pogardy ze strony człowieka dla zwierzęcej godności.

Artykuł 11

Każde działanie skutkujące śmiercią zwierzęcia jest przestępstwem przeciwko życiu.

Artykuł 12
a) Każde działanie, które powoduje śmierć wielu dzikich zwierząt jest ludobójstwem, które dodatkowo jest zbrodnią przeciwko danemu gatunkowi.
b) Zanieczyszczenia i destrukcja środowiska prowadzi do wyginięcia poszczególnych gatunków zwierząt.

Artykuł 13

a) Martwe zwierzęta powinny być traktowane z szacunkiem.
b) Sceny przemocy, w których zwierzęta są ofiarami, muszą zostać zabronione w kinie i telewizji, chyba że są one wykorzystywane do prezentacji problematyki praw zwierząt oraz przypadków ich łamania.

Artykuł 14

a) Stowarzyszenia zajmujące się ochroną praw zwierząt muszą być reprezentowane na szczeblu rządowym.
b) Prawa zwierząt powinny być chronione przez prawo, w takim samym stopniu, w jakim chronione są prawa człowieka.

Tekst Powszechnej Deklaracji Praw Zwierząt został przyjęty w ramach Międzynarodowej Ligi Praw Zwierząt i stowarzyszonych Lig Narodowych w ramach Międzynarodowych Spotkań na Rzecz Praw Zwierząt, które odbyło się w Londynie od 21 do 23 września 1977 roku.