Poison - poisons - poisoning

From: "Vergiftigingen" (Poisonings)
Authors: Prof.Dr.A.N.P.van Heijst and S.A.Pikaar
Medica reeks Elsevier
ISBN 90 10 04525 0

Permission to use content received 6 May 2007 by Prof.Dr.A.N.P.van Heijst


ANTICOAGULANTIA page 225

Casuistiek dieren:
Honden zijn zeer gevoelig voor anticoagulantia. Bij eenmalig dosis wordt gezien: ataxie, apathie, bloedingen uit neus, bek (bloedend tandvlees) en anus; hematurie. Ook werden bloedingen in de achterhand gemeld. Dieren die van een door anticoagulans vergiftigd cadaver aten vertoonden ernstige bloedingen.
Therapie: Behalve algemene maatregelen bij dieren altijd profylactisch vit. K1 toedienen 1 mg/kg i.m.
bij intoxicatie de dosis opvoeren subc, i.m. of i.v.

Klin.beeld: 24-36 uur na ingestie: hemorragische verschijnselen. Weinig gevaar bij eenmalig overdosering tenzij een zeer toxisch preparaat of een zeer grote hoeveelheid is ingenomen. Bij kinderen wordt meermalen verlenging van de protrombinetijd en koorts gezien. In zeldzame gevallen treden lever- en nierfunctiestoornissen op.

Therapie: Bij ingestie van een zeer toxisch preparaat of van een grote hoeveelheid is klinische observatie gewenst.
1. Laten drinken, daarna laten braken.
2. Toedienen Norit in limonade of water.
3. Maagspoelen en Norit achterlaten.
4. Laxeren met natriumsulfaat.
5. Protrombinetijd bepalen. Op geleide hiervan: vit. K1 (Konakion) oraal 10-20 mg (dosering voor volwassenen) of i.v. Eventueel 4 factoren concentraat (PPSB) 4 tot 5 amp. Er bestaat geen gevaar voor overdoosering.Bij ernstige stollingsstoornissen transfusie met vers bloed.


- - - - - - - -

CHOLINESTERASEREMMERS page 207

Lab. gegevens. ter bepaling van het cholinesterasegetal eventueel naar RIV opsturen 1 ml heparine-bloed.

Bijz. Kinderen die op honde- of kattebanden sabbelden vertoonden weinig of geen verschijnselen.
Dieren die een band opaten vertoonden symptomen van cholinesteraseremming.

Klin.beeld
Na ingestie: latentietijd 15-60 min.
- Muscarineachtige symptomen: tranen- en speekselvloed, misselijkheid, braken, diarrhee, hevig zweten, bronchussecretie, bronchospasme, nauwe pupillen, bradycardie, ECG-afwijkingen, beschadiging myocard.
- Nicotineachtige symptomen: fasciculatie van de spieren van de oogleden, tong. Fibrillaire spiertrekkingen kunnen paralyse van de ademhalingsspieren en ademstilstand tot gevolg hebben.
- symptomen van het CZS: angst, verwardheid, psychotische toestanden, hoofdpijn, ataxie, coma, convulsies, ademhalingsstilstand..
- Hyperglycemie, glucosurie en stollingsstoornissen zijn beschreven.
- Oplosmiddelen op basis van alifatische en aromatische koolwaterstoffen kunnen longoedeem veroorzaken.

N.B.
1. bovengenoemde verschijnselen kunnen ook optreden na inhalatie, huidcontact en door opname via de slijmvliezen van de ogen. Bij oogcontact geen pupilvernauwing.
2. Bij onzekerheid: testdosis atropine volw. 0,250 of 0,500 mg i.v. of 0,500-1,000 mg i.m. toedienen. Indien atropineachtige verschijnselen: wijde pupillen, droge mond binnen 20 min. optreden is er waarschijnlijk geen intoxicatie met een cholinesteraseremmer.

Therapie: Na ingestie, alsmede wanneer er verschijnselen zijn opgetreden na andere vorm van contact is opname met de grootste spoed geïndiceerd.

Na ingestie:
1. Laten drinken, geen melk, daarna laten braken.
2. Toedienen Norit in limonade of water.
3. Maagspoelen en Norit achterlaten.
4. Laxeren met natriumsulfaat (geen wonderolie).
5. Goed afzuigen van het bronchussecreet.
6. Bij verschijnselen van cholinesteraseremming zo spoedig mogelijk atropine 2 mg i.v.,
volw. deze dosis iedere 3 tot 10 min. herhalen tot volledig atropinisatie. In de eerste uren kan 20 mg tot 80 mg nodig zijn. etc etc etc

N.B.
1. Atropine bestrijdt de muscarine-achtige symptomen en de symptomen van het CZS, echter niet de nicotine-achtige verschijnselen.
2. Bij een intoxicatie met carbamaten mag uitsluitend atropine en geen oximen worden toegediend.
3. Het oxine Toxogonin kan leverbeschadiging veroorzaken.

7. bij convulsies: diazepam (Valium)
8. Bij ademhalinginsufficiêntie als EHBO mond-op-mond-beademing. (Cave: contact met de giftige stof.)
9. Hemoperfusie.
10. Kunstmatige ventilatie.
11. Na contact met de huid: verontreinigde kleding verwijderen (met handschoenen). douchen, daarna flink wassen met water en zeep. Verontreinigde kleding daarna niet laten liggen maar in zeepsop wassen.

Contra-indicatie: Morfine of andere opiaten, fenothiazines bijv. (Largactil), succinylcholine of xanthinederivaten (aminofylline), epinefrine of barbituraten zijn gecontraindiceerd.

- - - - - - - -

DITHIOCARBAMATEN page 196

Casuïstiek dieren Na ingestie werd gemeld brakken en diarree. Volgens literatuurgegevens werden bij honden na ingestie van grote hoeveelheid epileptiforme convulsies gezien.
thiram veroorzaakte in dierproeven hypothermie, hypotensie, opstijgende verlamming.

Bijz. Thiram remt de aldehydoxydase waardoor na alcoholgebruik de acetaldehydespiegel in het bloed stijgt.
Metam wordt in het lichaam en in de grond omgezet tot methylisothiocyanaat. Bij gelijktijdig gebruik van alcohol kunnen ademhalingsmoeilijkheden optreden (vooral bij Tecoram en bij Thiram).

Klin. beeld Na ingestie: irritatie van de slijmvliezen, nausea, braken, diarree. bij Ziram metaalsmaak in de mond.
Na inhalatie: irritatie van de bovenste luchtwegen, hoesten, nausea, braken.
Na contact met de huid: exantheem, dermatitis.
Na contact met de ogen: tranenvloed, conjunctivitis, blefarospasme.

Therapie Na ingestie:
1. Laten drinken, geen melk, daarna laten braken.
2. Toedienen Norit in limonade of water.
3. Laxeren met natriumsulfaat.
4. Na gelijktijdige ingestie van alcohol en/of van grote hoeveelheden tevens maagspoelen en Norit achterlaten. In deze gevallen is opname geïndiceerd.
Na inhalatie: uit de besmette omgeving verwijderen.
Na contact met de huid en/of ogen: minstens 15 min. spoelen met veel stromend water.


- - - - - - - -

ETHYLEENGLYCOL page 184

Casuïstiek dieren: Bij honden die antivries hebben gedronken, werden lever- en nierbeschadiging, hersenoedeem en letale afloop gemeld.

Synoniem: ethaandiol 1 - 2
Bestanddeel van: antivries en slotspray


Toxiciteit Letale dosis ongeveer 1,4 g/kg.

Klin.beeld Na ingestie in 3 fasen
- 1ste fase na 30 min. tot 12 uur: braken (buikpijn). Hematurie (calciumoxalaatkristallen in urine). Metabole acidose. Neurologische verschijnselen: opwinding, verwardheid, ataxie, sufheid, areflexie, coma, convulsies, hersenoedeem.
- 2de fase tot aan het eind van de eerste 24 uur: cardiale verschijnselen met longoedeem. Het myocard kan zijn aangetast.
- 3de fase na 2 ã 3 dagen: acute nierinsufficiêntie door tubulusnecrose. Hypoglycemie, glucosurie, geen ketonurie.
Huidcontact: 2de en 3de graads brandwonden.

Therapie
In verband met de ernst van de intoxicatie is opname op een intensive care afdeling geïndiceerd.
1. Laten drinken, daarna laten braken.
2. Toedienen Norit in limonade of water..
3. Maagspoelen en Norit achterlaten.
4. Laxeren met natriumsulfaat.
5. Kunstmatige ventilatie.
6. Afhankelijk van de spiegel hemoperfusie. De kolom moet iedere 2 uur worden vervangen. Met de hemoperfusie dient te worden doorgegaan totdat de spiegel 500 - 1000 mg/L bedraagt, tenzij stollingsstoornissen optreden.
7. Diurese bevorderen ca. 5 L per 24 uur (Cave: hersenoedeem).
8. Vanaf 24 uur na ingestie detherapie met ethanol aanvangen: ethanol 5% 2 tot 3 L in 5% glucose (volw.) per 24 uur alsinfuus; per os is voor een volwassen patiênt van 70 kg nodig ethanol 50% 1 tot 1 1/2 ml/kg lich.gew. (bijv. sherry, jenever, whisky, wijn).
9. Metabole acidose bestrijden met natriumbicarbonaat.
10. Vocht- en elektrolytenbalans op peil houden.
11. Kunstmatige ventilatie.

Synoniem: ethaandiol 1 - 2
Bestanddeel van: antivries en slotspray


- - - - - - - -

FENOXYAZIJNZUREN EN FENOXYPROPIONZUREN, FENOXYVETZUURDERIVATEN page 200

Casuïstie dieren bij honden die van pas bespoten gras hebben gegeten, werd gemeld: irritatie van de slijmvliezen van de bek, speekselen, braken, diarree, apathie, ataxie, spierzwakte, spierstijfheid, verlammingsverschijnselen, sufheid, convulsies, leverbeschadiging.
bij proefdieren werd beschreven: myotonie, ventrikelfibrilleren, lever- en nierbeschdadiging.

Metabolisme 2.4-D wordt snel geresorbeerd en hoofdzakelijk via de nieren uitgescheiden, zonder in het lichaam te zijn omgezet.

Bijz. De stoffen kunnen door de huid worden opgenomen.
De stoffen kunnen zijn opgelost:
1. in water, dit zijn merendeels amine- en kaliumzouten en hebben dan een hoge pH waardoor oesophagusletsel kan optreden.
2. in petroleumderivaten en kunnen dan chemische pneumonie veroorzaken.

Klin.beeld Na latentietijd van enige uren:
Na inhalatie: irritatie van de bovenste luchtwegen.
Na ingestie en inhalatie: naausea, braken, diarree, hoofdpijn, koorts, spierzwakte/krampen, hypotensie, depressie CZS, depressie van de ademhaling. Myoglobinurie, aritmieên en leverbeschadiging zijn beschreven.
Na contact met de huid: dermatitis.

therapie
Na ingestie
1. Niet laten braken. Geen melk, maar water drinken met Norit.
2. Afhankelijk van de hoeveelheid en oplosmiddel voorzichtig maagspoelen bij de in water opgeloste preparaten, nadat eerst deKNO-arts is geraadpleegd. Bij de in petroleumderivaten opgeloste middelen: Cave aspiratie.
3. Laxeren met natriumsulfaat.
4. Bij hoge koorts geen atropine, geen salicylaten.
5. Geforceerde diurese.
6. Symptomatisch.
7. Kunstmatige ventilatie.
Na inhalatie: uit de besmette omgeving verwijderen. Symptomatisch.
Na contact met de huid: wassen met water en zeep.


- - - - - - - -


METHYLBROMIDE page 203-204

Klin.beeld
Na acute inhalatie: algehele malaise, hoofdpijn, nausea, braken, tremoren, myoclonieên, convulsies, irritatie van de bovenste luchtwegen, cyanose, depressie CZS..
Na latentietijd van 2-28 uur (afhankelijk van de concentrtatie) kan longoedeem optreden.
Bij subacute intoxicatie staan neurologische verschijnselen o.a. een typisch motorisch symptomencomplex op de voorgrond.
Na contact met de huid: blaren, brandwonden,.
Na contact met de ogen: conjunctivities, corneabeschadiging.
Therapie
1. uit de verontreinigde omgeving verwijderen. Opname in ziekenhuis voor minstens 48 uur is geïndiceerd.
2. longoedeem bestrijden.
3. bij convulsies: diazepam (Valium)
Na contact met de huid: langdurig spoelen met veel stromend water. Behandelen als brandwonden. Methylbromide wordt door de huid opgenomen.
Na contact met de ogen: minstens 15 min. spoelen met veel stromend water. Oogarts raadplegen.

- - - - - -

PARAQUAT and DIQUAT page 204-206

CASUISTIEK DIEREN:
Dieren die aten van gras dat kort tevoren werd behandeld vertoonden na 1 tot 3 dagen symptomen van: braken (bloed), ulceraties van de tong, sufheid, dyspnoe, depressie van de ademhaling, longfibrose.

Klin.beeld
Na ingestie pijn in mond en keel, speekselvloed, ulceratie van pharynx en slokdarm, nausea, braken, diarrhee.
Degeneratieve veranderingen van lever en nieren, waardoor icterus en oligurie. Geleidingsstoornissen van het hart.
Hemorragieên en interstitueel oedeem in de longen, sterke proliferatie van de alveolairwanden met infiltratie, waardoor benauwdheid, dyspnoe, later cyanose.

DIQUAT
Diquat geeft minder long-, maar meer nierafwijkingen.
Na inhalatie: neusbloedingen, irritatie van de mond en bovenste luchtwegen, hoesten, pijn op de borst, bronchitisachtige aanvallen, frontale hoofdpijn, braken, pijn en zwelling van de gewrichten.
Na contact met de huid: van de onverdunde oplossing ernstige irritatie en brandwonden. Huidabsorptie kan systemische intoxicatie veroorzaken.
Therapie: opname intensive care afdeling.
Na ingestie
1. laten drinken (water) erna laten braken.
2. toedienen Norit in limonade of water
3. maagspoelen. In de maag achterlaten 200 - 250 ml Fuller's (Vollers) aarde in 30% suspensie en 50% natriumsulfaat 20%
4. Iedere 2 uur 50 ml Fuller's aarde en 50 ml natriumsulfaat 20% het best per duodonaalsonde, totdat er geen paraquat meer in de urine aantoonbaar is.
5. Versterkte diurese (5 - 12 L per 24 uur).
6. Hemodialyse of hemoperfusie, ook bij normale nierfunctie.
7. In de eerste uren van de behandeling stikstof per neussonde toedienen, indien de arteriêle zuurstofspanning hoger is dan 20 mmHg. gestreefd moet worden naar een PaO2 van 50 - 70 mmHg. Bij positieve paraquatspiegel in de urine deze vorm van hypoxygene ventilatie te vervangen door een hypoxygene gecontroleerde artificiêle ventilatie, waarbij met behulp van stikstof en PEEP hetzelfde doel wordt nagestreefd. Gecontroleerde beademing kan worden gerealiseerd met behulp van spierrelaxantia, bijv. curare 200 - 400 mg per dag en diazepam (Valium) 200 - 500 mg per dag. Doorgaan tot geen paraquat meer in urine aantoonbaar is.
8. Indien de ingestie kort tevoren ( < 72 uur) heeft plaatsgevonden wordt toediening van methylprednisolon (Solu-Medrol) 500 - 1000 mg perdag gedurende 3 dagen aanbevolen.
9. Vitamine E (Ephynal) in een dagdosis 1000 mg i.m.
10. Indien de gewenste arteriêle zuurstofspanning ook na het achterwege blijven van stikstof en ondanks beademng met 15 cm H2O PEEP beneden 50 mmHg dreigt te dalen, kan artificiêle hibernatie worden nagestreefd.
Na inhalatie: uit de besmette omgeving halen. symptomatisch behandelen.
Na contact met de huid: langdoerig spoelen met veel stromend water.
Na kontact met de ogen: spoelen met veel stromend water. Oogarts raadplegen. Adhesievorming en infecties voorkomen.

- - - - - - -

SIMAZIN page 206
VLOEIBAAR - KORRELS - SPUITPOEDER

CASUISITIEK ANIMALS
NA INGESTIE: ATAXIE, BRAKEN, LETHARGIE, DORST, DEPRESSIE CZS, CONVULSIES, MOTORISCHE VERLAMMING VAN DE ACHTERSTE EXTREMITEITEN, ONREGELMATIGE ADEMHALING, DAARNA ALGEHELE VERLAMMING.
SYMPTOMEN TREDEN SOMS OP 3 WEKEN NA DE INGESTIE ALS SIMAZIN REEDS HET ORGANISME HEEFT VERLATEN.


Klin.beeld:
Na ingestie: nausea, braken, diarrhee.
Na inhalatie: hoofdpijn boven de neuswortel, braken, diarrhee, verwardheid.
Na contact met de ogen: matige irritatie.
Na contact met de huid: oedeem en gering erytheem.

Therapie: Na ingestie:
1. Laten drinken, daarna laten braken.
2. Toedienen norit in limonade of water.
3. Laxeren met natriumsulfaat.
4. Bij grote hoeveelheid tevens maagspoelen en Norit achterlaten.
Na inhalatie: uit de verontreinigde omgeving verwijderen. Enige uren bedrust.
Na contact met de huid en/of ogen: langdurig spoelen met veel stromend water.


- - - - - - - -

STRYCHNINE page 224

Klin.beeld: Braken, diarrhee, onrust, opisthotonus, tonisch-clonische krampen. Opwindingstoestand en convulsies kunnen worden afgewisseld met somnolentie. Verlamming van het ademhalings- en vasomotorencentrum.

Therapie: In verband met de ernst van de intoxicatie is opname op een intensive care afdeling geindiceerd.
1. direct na indigestie: laten drinken, daarna laten braken.
2. Toedienen Norit in limonade of water.
3. Maagspoelen indien er nog geen convulsies zijn en Norit achterlaten.
4. Laxeren met natriumsulfaat.
5. Geforceerde diurese.
6. Bij convulsies diazepam (Valium) of fenobarbital.

- - - - - - - -

TETRACHLOORKOOLSTOF page 189

Synoniemen - - - - - - - - - - - Bestanddeel van
Carbonii tetrachloridum - - - - koelmiddelen
Tetra - - - - - - - - - - - - - - - leverbotmiddelen (dieren)
Tetrachloormethaan - - - - - - lintwormmiddelen (obsoleet)
Tetrachloretumcarbonicum - - vlekkenwater

Metabolisme en resorptie De damp wordt door de longen zeer snel geresorbeerd. Bij de via de tractur digestivus opgenomen tetrachloorkoolstof geschiedt de resorptie langzamer.

Klin. beeld Kan optreden in 3 vormen:
- Anesthetische vorm: kortdurend bewustzijnsverlies c.q. coma. Misselijkheid, benauwdheid. In ernstige gevallen convulsies, collaps, snel tot de dood leidend waarschijnlijk ten gevolge van bulbaire depressie of myocardinsufficiêntie. Lever- en nierafwijkingen.
- Fulminante vorm: in enkele dagen fataal verlopend met ernstige toxische leverbeschadiging. Afwijkingen in pons en cerebellum kunnenn een rol spelen.
- Klassieke vorm: subacute of oligo-anurische vorm. bijna altijd een vrij interval van 24 - 48 uur. daar de symptomen van de buikkramen, braken en vaak koorts doen denken aan een 'acute buik' werd soms proeflaporatomie verricht. Tevens kunnen optreden dysfagie, myalgieên, conjunctivale bloedingen. De duur van de pre-anurische fase ligt tussen 1 en 7 dagen. Leverbeschadiging is vrijwel constant. Meestal extreme oligo-anurie. Hematurie, proteïnurie. Oedeem, hypertensie. Na de periode van oligo-anurie die 5 - 14 dagen kan aanhouden komt de diurese gewoonlijk weer op gang.

Therapie
In verband met de ernst van de intoxicatie is opname geindiceerd.
Na ingestie
1. Laten drinken: water. Geen melk of vetten daar tetrachloorkoolstof in vet oplosbaar is. daarna laten braken.
2. Toedienen Norit in limonade of water.
3. Maagspoelen en Norit achterlaten.
4. Laxeren met natriumsulfaat. Geen wonderolie.
5. Bij convulsies: diazepan (Valium).
6. Geforceerde diurese indien nog geen oligurie is opgetreden.
7. Hemodialyse is primair geïndiceerd, in de literatuur wordt hemoperfusie aanbevolen.
8. bij vroegtijdige diagnose corticosteroïden.
9. Kunstmatige ventilatie.

N.B. Geen opiaten en/of sympathicomimetica toedienen, daar deze stoffen ventrikelfibrilleren kunnen veroorzaken.
Gelijktijdig of chronisch alcoholgebruik maakt de prognose ongunstiger.

Casuïstiek In de kliniek werd een ernstige intoicatie gezien bij een patiênt die tetrachloorkoolstof had geïnhaleerd bij het reinigen van kleding.
Een letale intoxicatie werd beschreven van een kind dat had gekropen op een tapijt dat zojuist was gereinigd met tetra.

Bijz. Indien de vloeistof (resp. damp) in aanraking komt met vuur of heet metaal (straalkacheltjes) kan fosgeen ontstaan, hetgeen aanleiding kan geven tot longoedeem.